You are herePPAF

PPAF


Předmět: Programování pro aplikovanou fyziku

Katedra/Zkratka: KEF/PPAF

Rok: 2020

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Obsahem předmětu je problematika programování a osvojení vhodných nástrojů pro řešení počítačových aplikací v oboru aplikovaná fyzika.

Přehled látky:
1. Úvod do teorie formálních jazyků (computer science), pojem gramatika, konečný automat, klasifikace gramatik, principy syntaxí řízeného překladu. 2. Úvod do strojově orientovaných jazyků - základní programovací techniky strojově orientovaných jazyků (registrové, přímé, nepřímé indexové, bázové, relativní adresování) 3. Základy programování v assembleru, vytváření zdrojového programu, generování relokatibilního kódu, spojování (link), ukázky programů. 4. Programovací systém společnosti Microsoft Visual Basic (Beginners All - Purpose Symbolic Instruction Code), popis vývojového prostředí a jazyka, základní pojmy, datové typy a přiřazení, definice proměnných, konstanty, aritmetické výrazy, ukázky programů. 5. Popis Visual C++ pro Microsoft Windows, jeho součástí a vývojového prostředí, technologie průvodců AppWizard pro účely snadné implementace při řešení úloh v oboru aplikovaná fyzika, ukázky programů. 6. LabVIEW-(Graphical Programming for Instrumentation), ukázky programů. 7. Příklady řešených počítačových aplikací oboru aplikovaná fyzika při užití výše uvedených programových produktů.