You are herePGSPS

PGSPS


Předmět: Teorie a praxe výzk. metod v psychologii

Katedra/Zkratka: KEF/PGSPS

Rok: 2021

Garant: 'prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.'

Anotace: Vztah teorie a praxe v psychologickém výzkumu.Algoritmus formy a obsahu při plánování edukometrického výzkumu při výuce fyziky na střední škole. Metodika a formy psychologického výzkumu. Problematika efektivity "edukačního procesu" ve fyzice aj. exaktních předmětech z psychologického hlediska.

Přehled látky:
Vztah teorie a praxe v psychologickém výzkumu: antecedence a priority. Sociální objednávka jako etické kritérium. Možnosti přínosu metodologického instrumentaria "psychologie vyučování" v rámci pregraduální průpravy učitele fyziky. Paralely biometrie - psychometrie - sociometrie - edukometrie v kvantitativním a kvalitativním pojetí výzkumu. Hypotézy izomorfismu psychického a fyzikálního dění.Algoritmus formy a obsahu při plánování edukometrického výzkumu při výuce fyziky na střední škole. Metodika a formy psychologického výzkumu. Výzkumné metody psychologické kognice.Faktorová analýza - uvedení do tematiky specifické psychologické klasifikační metody (teorie). Problematika efektivity "edukačního procesu" ve fyzice aj. exaktních předmětech z psychologického hlediska.