You are herePGSMS

PGSMS


Předmět: Modelování a simulace ve fyzice

Katedra/Zkratka: KEF/PGSMS

Rok: 2021

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Základní principy modelování a simulace diskrétních i spojitých systémů;využití programového balíku COMSOL Multiphysics.

Přehled látky:
1.Základní pojmy (identifikace, simulace). Typické schéma simulační úlohy.2.Experiment (plánování, individualita, variabilita, verifikace, experimentální chyby). 3.Systém (vstupy, výstupy, stav, stavové veličiny, zpětné vazby, dynamické chaotické chování systému, Lorenzův atraktor).4.Matematicky model (derivace, integrace, zpoždění, způsoby vytváření a analýzy matematického modelu).5.Modelování systémů na počítačích (abstraktní, simulační model).6.Základní princip analogového modelování (analogové zobrazení, základní lineární operační prvky a jednotky, řešení nejjednodušších diferenciálních rovnic). 7.Číslicový počítač (numerická integrace, Eulerova metoda, přesnost numerického řešení). 8.Základní pojmy z teorie systémů (prvek, charakteristika, klasifikace, spojitost, diskrétnost).9.Modelování náhodných jevů (metody generování náhodných veličin, charakteristiky), generátory náhodných čísel a jejich testy, metody Monte Carlo, Buffonova úloha a její praktické aplikace.10.Základní pojmy a techniky při modelování a simulaci číslicových systémů (diagnostika logických obvodů, modelování poruch).11.Matlab Simulink, COMSOL Multiphysics, multifyzikální aplikace, metoda konečných prvků.12.Příklad počítačového modelu neuronové sítě typu "zpětného šíření" (back-propagation).