You are herePGSMP

PGSMP


Předmět: Metody řízené sorpce a desorpce plynů

Katedra/Zkratka: KEF/PGSMP

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Sorpce plynu, fyzisorpce, chemisorpce; princip měření specifické plochy povrchu a porozity; adsorbenty, adsorbáty. Měření adsorpčních izoterem a jejich klasifikace; hysterezní smyčky; mikroporozita, mezoporozita. BET teorie; vyhodnocování izoterem, kapilární kondenzace. Chemisorpce, charakterizace povrchů katalyzátorů, analýzy materiálů pro skladování plynů.

Přehled látky:
1. Sorpce plynu, fyzisorpce, chemisorpce; princip měření specifické plochy povrchu a porozity; adsorbenty, adsorbáty. Metody měření adsorpčních izoterem a jejich klasifikace; hysterezní smyčky; mikroporozita, mezoporozita. Adsorpční izotermy, Langmuirova izoterma, BET izoterma (BET teorie); vyhodnocování izoterem pomocí vícebodové BET metody; jednobodové měření specifické plochy povrchu; kapilární kondenzace. 2. Charakterizace materiálů pomocí chemisorpce plynů. Využití chemisorpce plynů při analýze povrchu materiálů, využití při studiu katalyzátorů, materiálů pro skladování plynů (plocha povrchu, plocha povrchu aktivních míst, disperze kovu na podkladě, velikost krystalitů). Zvládnutí a optimalizace procesů přípravy vzorku, sorpce, rozlišení fyzisorpce a chemisorpce. 3. Speciální techniky sorpce plynu využívané při analýze mikropórů. Studium aplikačních možností speciálních technik využívajících různé plyny (N2, Ar, CO2). Charakterizace mikropórů s šířkou i pod 0,5 nm (supermikropóry), zjištění aplikačních limitů jednotlivých plynů. 4. Využití hysterezního módu fyzisorpce plynu při charakterizaci porézních materiálů. Aplikace tzv. hysterezního módu provádění fyzisorpce (vícenásobná následná adsorpce/desorpce) při detailní analýze porézních materiálů. 5. Techniky TPR/TPO/TPD a jejich využití při analýze aplikací nanomateriálů. Popis technik teplotně programovatelné redukce, oxidace a desorpce, jejich aplikace při analýze využití nanomateriálů s různými plyny (zejména CO2, NH3, CH4). Vyhodnocování měření - plocha povrchu, sorpční schopnosti, teplotní závislosti. Využití při studiu katalyzátorů, materiálů pro skladování plynů atd. 6. Ukázky praktických měření a zhodnocení výsledků 7. Měření specifické plochy povrchu a určování porozity běžně dostupných přírodních a průmyslových materiálů metodou sorpce plynu. Charakterizace materiálů a jejich porovnávání, aplikace v nanotechnologiích.