You are herePGSCZ

PGSCZ


Předmět: Metody a systémy číslicového zpracování

Katedra/Zkratka: KEF/PGSCZ

Rok: 2020

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Těžištěm předmětu jsou vybrané metody digitálního zpracování obrazu a jejich implementace na číslicovém počítači. Obrazové formáty, komprese, geometrické transformace, morfologické transformace, frekvenční transformace, detekce hran a ostření obrazu, automaty a gramatiky při úloze rozpoznávání obrazu, neuronové sítě.

Přehled látky:
1.Vztah číslicového zpracování obrazů k příbuzným disciplínám, přehled, typy, rozdělení. 2.Obrazové snímače, typy, vlastnosti, rozhraní kamer (analogové, digitální), přenos obrazu, obrazové formáty,3.Komprese obrazu (potlačení nadbytečnosti informace), kompresní řetězec JPEG 2000, srovnání metod ztrátové a bezeztrátové DCT komprese obrazu, dvourozměrná DWT komprese obrazu, implementace. 4.Zpracování obrazu - sousednost, okolí bodu, vzdálenost, cesta, souvislá oblast, vnitřní a vnější hranice oblasti, plocha a obvod oblasti.5.Popisná statistika - histogram obrazu, cum. Histogram, základní operace nad obrazovou maticí, jasové korekce, transformace jasové stupnice, ekvalizace histogramu, logické operace s obrazy, prolínání obrazů, filtry, konvoluční matice.6. Metody matematické morfologie, princip a využití pro předzpracování obrazu - potlačení šumu, skeletizace a ztenčování hran. Dilatace a eroze, operace otevření a uzavření. 7.Metody pro spektrální zpracování obrazu. Diskrétní bázové funkce, obecná disktrétní Fourierova transformace (DFT), rychlá Fourierova transformace (FFT) s redukci času, kmitočtu, algoritmus, program, inverzní DFT. Funkce FFT 2D při analýze obrazové matice.8. Metody rozpoznávání. Popis oblastí v obrazu, reprezentace a popis hranic oblastí, analýza geometrických tvarů (plocha, těžiště, hlavní, centrální momenty, příklady měření délky, plochy a úhlů. 9. Příznakové metody rozpoznávání. Příznakový popis rovinných objektů - obecné principy, obrazové momenty, korelace, rozpoznávání 2-D objektů. Diskriminační funkce, kritérium minimální vzdálenosti, minimální chyby, parametrické metody odhadů, shluková analýza. 10.Strukturální metody rozpoznávání, volby primitiv, popis formálních jazyků, gramatiky, automaty, syntaktická analýza.11.Neuronové sítě. Použití neuronových sítí pro vyhodnocení klasifikátorů obrazu.