You are herePGS5P

PGS5P


Předmět: Fyzika povrchů

Katedra/Zkratka: KEF/PGS5P

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Předmět se zaměřuje na přehled fyzikálních metod přípravy povrchů a tenkých vrstev, včetně nanostrukturovaných. Jsou představeny metody charakterizace povrchů pevných látek z hlediska krystalové struktury, morfologie, mechanických, optických a magnetických vlastností. Budou vysvětleny základní fyzikální principy metod studia povrchů, zejména mikroskopie atomárních sil, mikroskopie tunelujícího proudu, RTG fotoelektronové spektroskopie, Mössbauerovy spektroskopie konverzních elektronů, nanoindentace a dalších, včetně metodologie měření a způsobu vyhodnocení a interpretace naměřených dat. Dále budou detailně představeny fyzikální jevy probíhající na povrchu pevných látek, jako jsou např. adsorpce a desorpce, vibrační excitace, povrchové magnetické jevy, difúze atd. Studenti budou také seznámení s celou řadou praktických aplikací souvisejících s jevy probíhajícími na povrchu pevných látek.

Přehled látky:
1) Fyzikální metody přípravy povrchů a tenkých vrstev (např. PVD, magnetronové naprašování, plazmatem asistovaná depozice) 2) Moderní metody studia strukturních, morfologických, mechanických, optických a magnetických vlastností povrchů (např. AFM, STM, XPS, CEMS, SIMS, nanoindentace) 3) Teorie adsorpce a její aplikace. Problematika termodynamické rovnováhy. 4) Vibrační excitace na povrchu. 5) Magnetismus na povrchu pevných látek a tenkých vrstvách, tvorba magnetických domén 6) Difúze na povrchu pevných látek. 7) Tenké vrstvy a jejich charakterizace. 8) Nanostrukturované povrchy.