You are herePGS5F

PGS5F


Předmět: Difrakční a fluoresc. metody studia mat.

Katedra/Zkratka: KEF/PGS5F

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Rentgenová fluorescence (XRF) a její využití k charakterizaci prvkového složení materiálů. Srovnání EDXRF a WDXRF. Rentgenová fluorescence indukovaná částicemi (PIXE). Fotoelektronová spektroskopie (principy, instrumentace, aplikace). Rentgenová difrakce a její využití k charakterizaci struktury materiálů a látek. Neutronová difrakce, porovnání neutronové a rentgenové difrakce, zdroje neutronů, detekce neutronů. Difrakce elektronů. Detekce a generace rentgenového záření, elektronů a částic. Rentgenová tomografie. Součástí studia budou praktická měření ve výzkumných laboratořích Katedry experimentální fyziky.

Přehled látky:
Rentgenová fluorescence (XRF) a její využití k charakterizaci prvkového složení materiálů. Srovnání EDXRF a WDXRF. Rentgenová fluorescence indukovaná částicemi (PIXE). Fotoelektronová spektroskopie (principy, instrumentace, aplikace). Rentgenová difrakce a její využití k charakterizaci struktury materiálů a látek. Neutronová difrakce, porovnání neutronové a rentgenové difrakce, zdroje neutronů, detekce neutronů. Difrakce elektronů. Detekce a generace rentgenového záření, elektronů a částic. Rentgenová tomografie. Součástí studia budou praktická měření ve výzkumných laboratořích Katedry experimentální fyziky. Nedílnou součástí předmětu jsou i následující specializované bloky: Detekce záření gama a RTG Detektory používané v jaderných experimentech. Princip, funkce detektorů ? záření a RTG. Aplikace detektorů v experimentech a dozimetrii, měření ve speciálních měřících podmínkách, detekční soustavy, různé typy geometrického uspořádání detekčních soustav. Zpracování signálu z detektorů. RTG strukturní analýza Určování fázového složení a struktury pomocí RTG práškové difrakce. Kinematická teorie difrakce, strukturní faktor, prostorové grupy, vyhasínání reflexí, párová distribuční funkce, fázový problém, typy difrakčních experimentů, fázová analýza, krystalografické databáze, Rietveldova analýza. Praktická měření na RTG práškové difrakci - ovládání difraktometru, příprava vzorku na měření, realizace in-situ experimentu v komůrce, práce s krystalografickou databází, vyhodnocení naměřených dat. Rozptylové experimenty ve fyzice Klasifikace rozptylových experimentů, elastický, neelastický rozptyl. Jednorozměrný rozptyl. Rozptyl v energetické doméně a v časové doméně. Příklady rozptylových experimentů: NMR, difrakce, neelastické rozptyly, Mössbauerova spektroskopie, absorpční spektroskopie.