You are herePGPED

PGPED


Předmět: Fyzikálně-chemické metody pro didakt.

Katedra/Zkratka: KEF/PGPED

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s fyzikálně-chemickými metodami studia pevné fáze, včetně nanomateriálů a nanostruktur. Studenti by měli pochopit základní principy těchto metod.

Přehled látky:
Tepelně indukované reakce v pevné fázi vedoucí k přípravě nanomateriálů zejména na bázi železa a oxidů železa. Vliv fyzikálních podmínek na mechanismus a kinetiku reakcí v pevné fázi. In-situ experimenty a jejich význam pro sledování průběhu reakce v pevné fázi. Metody charakterizace nanomateriálů - Mössbauerova spektroskopie, rentgenová prášková difrakce, termická analýza, měření magnetizace a magnetické susceptibility, měření specifické plochy povrchu BET, rentgenová fluorescence, mikroskopické metody (transmisní a skenovací elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil). Interpretace naměřených dat.