You are herePGJAD

PGJAD


Předmět: Základy jaderné a část. fyz. pro didakt.

Katedra/Zkratka: KEF/PGJAD

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.'

Anotace: Úvod do fyziky mikrosvěta, základní představy kvantové fyziky. Úvod do fyziky vysokých energií, elementární částice, pokusy o systemizaci, interakce mezi nimi.

Přehled látky:
Úvod do fyziky mikrosvěta, základní představy kvantové fyziky. Atom vodíku a jeho spektra. Atomy s více elektrony. Pauliho vylučovací princip. Hundova pravidla, obsazování orbitů. Elektromagnetické přechody v atomu, pravděpodobnosti přechodu, výběrová pravidla. Atomová spektroskopie, vliv vnějších polí na atomová spektra. Molekuly, vazby v molekulách, molekulová spektroskopie. Atomové jádro, protony, neutrony, základní charakteristiky atomového jádra. Přeměny atomového jádra, modely atomového jádra, jaderné reakce (rozpad, syntéza). Aplikace jaderné fyziky --- magnetická rezonance, Mössbauerův jev, neutronová difrakce, využití radionuklidů, jaderné reaktory, možnosti využití syntézy jader. Dozimetrie ionizujícího záření, ochrana před zářením, biologické účinky ionizujícího záření. Kosmické záření. Úvod do fyziky vysokých energií, elementární částice, pokusy o systemizaci, interakce mezi nimi.