You are herePG

PG


Předmět: Pedagogika

Katedra/Zkratka: KEF/PG

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Předmět poskytuje studentům základní informace a poznatky o společných trendech ve vzdělávání v ČR a jednotlivých zemích EU v širším sociopolitickém a kulturním kontextu. Pozornost je věnována cílům a principům vzdělávání, přírodovědnému vzdělávání a evropským dimenzím ve vzdělávání. Cíl: - seznámit se základními tendencemi vzdělávací politiky v ČR a EU a pochopit principy vzdělávací politiky v ČR a zemích EU; - seznámit se s aktuálními problémy vzdělávací politiky v ČR; - umět se orientovat ve školské problematice; - pochopit základní principy vzdělávání dospělých; - získat základní dovednosti, které jsou nezbytné pro výuku dospělých.

Přehled látky:
Školská politika v ČR. Národní program vzdělávání. Struktura školského systému ČR. Současný stav a trendy v pre-primárním, primárním, sekundárním a terciálním vzdělávání v ČR. Školský zákon. Některé základní školské zákony a předpisy. Vysokoškolský zákon. Vzdělávání dospělých. Teorie učení dospělých. Teorie vyučování dospělých. Výuka dospělých jako komunikační proces. Metody výuky dospělých. Didaktické strategie. Speciální didaktické postupy. Organizační formy. Přímá výuka. Kombinovaná výuka. Korespondenční studium. Terénní vzdělávání Organizační formy ve vzdělávání dospělých. Kontrola a hodnocení výsledků výuky. Moduly a jejich tvorba pro vzdělávání dospělých.