You are herePFA1

PFA1


Předmět: Přístrojová fyzika 1

Katedra/Zkratka: KEF/PFA1

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.'

Anotace: Studenti získají přehled o struktuře měřicího řetězce, různých typech senzorů a jejich fyzikálních základech. Důležité bude pochopení vlivu přenosu signálu na detektor s cílem potlačení šumu měřicího řetězce. Kromě senzorů bude cílem předmětu, rovněž seznámit s vakuovou technikou a způsoby získávání nízkých teplot.

Přehled látky:
1. Struktura měřicího řetězce. Převodníky fyzikálních veličin na elektrické. Jejich statické a dynamické charakteristiky. Metody zmenšování jejich chyb. 2. Senzory viditelného světelného záření (fotonka, fotonásobič, fotorezistor, fotodioda, CCD prvek). 3. Senzory teploty (odporové, polovodičové, termoelektrické). Teplotní stupnice ITS90. 4. Detekce ionizujícího záření (scintilační, plynové a polovodičové detektory). Detekce nabitých částic, fotonů záření gama, neutronů. 5. Vakuová technika. Získávání vakua, typy vývěv. Měření tlaku. 6. Kryogenní technika. Získávání nízkých teplot. Kryostaty. 7. Vysokoteplotní technika - měření a získávání vysokých teplot; materiály a pece. 8. Vysokotlaká technika - měření a získávání vysokých tlaků; materiály a tlakové komory.