You are herePEXT1

PEXT1


Předmět: Prakt. z exp.techniky a měř.metod I

Katedra/Zkratka: KEF/PEXT1

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Praktické úlohy navazující na přednášku z experimentální techniky a měřicích metod.

Přehled látky:
1 MODELOVÁNÍ POLÍ NA ELEKTROLYTICKÉ VANĚMěření magnetických ekvipotenciálů. Siločáry jsou vytvářeny graficky jako ortogonální síť.2 MĚŘENÍ KMITAVÝCH PROCESŮ NA TURBÍNOVÉ LOPATCEAnalýza mechanických kmitů na turbínové lopatce.3 KALIBRACE MANOMETRUProfesionální kalibrace manometrů, především tlakových převodníků a deformačních mano-metrů (ručkových [analogových] s Bourdonovou trubicí (běžné průmyslové provedení). 4 MĚŘENÍ POLE MECHANICKÉHO NAPĚTÍKlasický technicko-fyzikální problém tenzometrického měření a seznámení se s přesným ko-merčním měřicím zařízením.5 ČASOVÉ CHARAKTERISTIKY TEPLOMĚRUSeznámení s časovými charakteristikami komerčních jímkových snímačů teploty a matema-tickým zpracováním naměřených křivek.6 POUŽITÍ KÓDŮ V MĚŘENÍ DÉLEKNávrh a sestavení dekodéru v zařízení pro měření délek (polohy).7, 8 MĚŘENÍ TEPLOT TEPLOTNÍHO POLE - REGRESEŘízení měřicích a regulačních procesů osobním počítačem (PC, A/D,D/A ).Oblast řízení mě-řicích a regulačních procesů pomocí mikroprocesorového autonomního systému (RS232).9 REGULACE PARAMETRŮ VODNÍHO OKRUHUZvládnutí problematiky zpětnovazební regulace vodního okruhu, řízeného osobním počíta-čem.10. MĚŘENÍ VAKUA A KALIBRACE VAKUOMĚRUZvládnutí teoretických poznatků a obsluha vakuové techniky.