You are hereOMET

OMET


Předmět: Obecná metrologie

Katedra/Zkratka: KEF/OMET

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s obecnými principy metrologie, které jsou společné všem oborům měření, jako jsou fyzikální a technické veličiny a jednotky, jejich soustavy, měřicí prostředky a zařízení, etalony, metrologická terminologie a další.

Přehled látky:
1. Měřicí metody, principy měření, dělení metod, charakteristika jednotlivých typů. 2. Měřicí prostředky, měřidla, etalony, referenční materiály. 3. Měřicí zařízení, vlastnosti, kalibrace a ověření, metrologická návaznost. 4. Fyzikální a technické veličiny a jednotky, typy veličin, definice a dělení veličin dle řady norem ČSN ISO 80000, případně ČSN ISO 31. 5. Soustavy jednotek, soustava SI, její vývoj a budoucnost, 6. Základní a odvozené jednotky soustavy SI, dekadické násobky a díly, definice a význam. 7. Mezinárodní metrologický slovník (VIM), definice termínů z oblasti metrologie, jejich význam, anglický překlad.