You are hereNNTX

NNTX


Předmět: Nanotoxikologie

Katedra/Zkratka: KEF/NNTX

Rok: 2021

Garant: 'doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.'

Anotace: Studenti budou v rámci předmětu seznámeni s úvodem do toxikologie s následným zaměřením na interakce nanomateriálů s živými systémy na úrovni molekulové, buněčné a orgánové. Pozornost bude věnována rovněž in vitro a in vivo metodám používaným pro testování toxicity nanomateriálů. Předmět tématicky navazuje na Rizika nanotechnologií a prohlubuje získané poznatky o environmentálních a zdravotních rizicích nanomateriálů.

Přehled látky:
- Úvod do toxikologie, základní toxikologické pojmy, závislost dávka - účinek. - Druhy expozice, toxikokinetika, příklady biotransformace vybraných látek. - Rozdělení nanomateriálů, toxikologicky významné parametry nanomateriálů. - Testy toxicity (in vitro, in vivo). - Příklady toxického působení vybraných nanomateriálů (oxidativní stres, mutagenita, aj.).