You are hereNMAG

NMAG


Předmět: Nanomagnetismus

Katedra/Zkratka: KEF/NMAG

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. David Smrčka, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s základy magnetismu v pevných látkách, se základními magnetickými jevy v nanosvětě a aplikačním potenciálem magnetických nanostruktur

Přehled látky:
1. Magnetické vlastnosti nanostruktur: Úvod do magnetismu v pevných látkách (magnetický moment, klasická a kvantová mechanika spinu), magnetická susceptibilita, diamagnetismus, paramagnetismus, krystalová pole, magnetické interakce mezi magnetickými momenty (magnetické dipolární interakce, původ výměnných interakcí, přímé, nepřímé, dvojné a anizotopní výměnné interakce), uspořádání magnetických momentů (feromagnetismus, antiferomagnetismus, ferimagnetismus, helimagnetismus a spinová skla), domény a Blochovy stěny (tvorba domén, magnetizační procesy, pozorování magnetických domén), jednodoménové magnetické struktury (kvalitativní a kvantitativní popis, Stoner-Wohlfarthův model), superparamagnetismus, povrchové jevy vs. jevy spojené s konečným rozměrem částic, neinteragují vs. interagující systémy částic (kvalitativní a kvantitativní popis, Chantrellův model, Dormann-Bessais-Fiorani model, Morupův model atd.), spinové sklánění, kvantové fázové přechody, tenké filmy a několikanásobné vrstvy, magnetoresistance (anisotropní, výměnná a kolosální magnetorezistance, Hallův jev). 2. "Kandidáti" nanostruktrur: Oxidy železa, perovskity. 3. Frustrace a spinová skla: Topografická vs. magnetická frustrace, kvalitativní popis, podmínky frustrace, spinová skla (náhodnost interakcí, amorfní magnety, detekce spinových skel). 4. Magnetooptitické jevy v nanostrukturách: Faradayův jev, Kerrův jev. 5. Spintronika: Základy spintroniky, vhodné materiály pro spintronické zařízení, jejich výroba a charakterizace, injekce spinů, transfer spinů, spinová polarizace, magnetoelektrická zařízení.