You are hereNM1

NM1


Předmět: Nanomateriály 1

Katedra/Zkratka: KEF/NM1

Rok: 2017

Garant: 'doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámení se se základními aspekty nanomateriálů, zejména jejich přípravou a vlastnostmi, což lze využít při řešení bakalářských, diplomových i doktorských prací zabývajících se dílčí problematikou nanomateriálů.

Přehled látky:
1. klastry a nanočástice - Feynmanova vize; objem a mezifází: gradienty poblíž povrchů, chemie povrchů, velikost částic, nanočástice v přírodě, koloidy 2. geometrická struktura magická čísla koordinační čísla malých klastrů 3. elektronová struktura: diskrétní vs. pásová struktura; efekty dimensionality a symetrie v kvantových strukturách; přechody nekovové-kovové; výstupní práce, ionizační potenciál a elektronová afinita, elektronová struktura polovodivých a kovových klastrů; kvantové tečky 4. termodynamika pro systémy s konečnou velikostí: limity makroskopické termodynamiky, základy kapilarity, efekt lotosového květu, klasická nukleační teorie, kontrola tvaru nanokrystalů, základy samouspořádávání 5. stabilita nanočásticových systémů: základní principy, mezičásticové síly; ovlivnění stability nanočástic 6. přípravy nanočástic a nanomateriálů typy, více k syntézám koloidů "bottom-up": nukleace, fázové přechody a dynamika klastrů 7. vlastnosti koloidů: kinetické, rozptyl světla, reologické + ovlivnění morfologie během syntéz či post-procesně 8. zánik koloidních systémů: agregace, koalescence, Ostwaldovo zrání 9. adsorpce, fázové chování a dynamika klastrů 10. 2D systémy a jejich fázové přechody, katalýza kovovými nanočásticemi, samouspořádané systémy, gely, kompozitní nanomateriály, multimodální sondy, ferofluid a nanofluid, dendrimery, supramolekuly