You are hereNM1

NM1


Předmět: Nanomateriály 1

Katedra/Zkratka: KEF/NM1

Rok: 2017

Garant: 'doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámení se se základními aspekty nanomateriálů, zejména jejich přípravou a vlastnostmi, což lze využít při řešení bakalářských, diplomových i doktorských prací zabývajících se dílčí problematikou nanomateriálů.

Přehled látky:
1. nanoklastry a nanočástice - Feynmanova vize; objem a mezifází: gradienty poblíž povrchů, chemie povrchů, velikost částic, nanočástice v přírodě, koloidy 2. geometrická struktura magická čísla koordinační čísla nanoklastrů 3. elektronová struktura: diskrétní vs. pásová struktura; efekty dimensionality a symetrie v kvantových strukturách; kvantové tečky; přechod nekov-kov; výstupní práce, ionizační potenciál a elektronová afinita, elektronová struktura kovových a polovodičových nanoklastrů/nanočástic 4. termodynamika pro systémy s konečnou velikostí: limity makroskopické termodynamiky, základy kapilarity, efekt lotosového květu, klasická nukleační teorie, kontrola tvaru nanokrystalů, základy samouspořádávání 5. fázové chování a dynamika nanoklastrů; 2D systémy a jejich fázové přechody 6. přípravy nanočástic a nanomateriálů typy, více k syntézám kondenzačním 7. stabilita nanočásticových systémů: základní principy, mezičásticové síly; ovlivnění stability nanočástic; zánik nanočásticových systémů