You are hereNBIO

NBIO


Předmět: Bionanotechnologie

Katedra/Zkratka: KEF/NBIO

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.'

Anotace: Předmět je zaměřen na interdisciplinární přístup spojující biologii, molekulární biologii, chemii a fyziku potřebný k pochopení in-vitro a in-vivo aplikací nanomateriálů a nanotechnologií v biomedicíně. Dále budou vysvětleny konkrétní bioaplikace a metody pro studium působení nanočástic na úrovni orgánů, tkání či buněk. Předmět Nanobiotechnologie navazuje na předmět Biologické základy nanotechnolgií.

Přehled látky:
" Biologické membrány, membránový transport, příjem a zpracování informace membránami " Lidské nanomašinky a nanoroboti, molekulární motory (aktin, myosin), ATP syntasa, " Imunitní systém (imunogeny, protilátky, cytokiny), kinetika imunitní odpovědi, imunologické metody " Nanočástice a nanomateriály pro biomedicínské aplikace (složení, vlastnosti, povrchové modifikace), metody pro studium vlastností nanočástic z hlediska aplikací v medicíně " Bioaplikace nanočástic in-vitro a in-vivo (biomagnetické separace, cílený transport léčiv, hypertermie, MRI) " Exkurze: ukázky vlastního výzkumu přípravy, charakterizace a bioaplikace nanočástic a nanomateriálů s možností praktické úlohy