You are hereNBET

NBET


Předmět: Metoda sorpce plynu

Katedra/Zkratka: KEF/NBET

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Studenti získají znalosti o principech měření specifické plochy povrchu materiálů a jejich porozity; vyhodnocování měření a aplikační využití.

Přehled látky:
Sorpce plynu, fyzisorpce, chemisorpce; princip měření specifické plochy povrchu a porozity; adsorbenty, adsorbáty. Metody měření adsorpčních izoterem a jejich klasifikace; hysterezní smyčky; mikroporozita, mezoporozita. Adsorpční izotermy, Langmuirova izoterma, BET izoterma (BET teorie); vyhodnocování izoterem pomocí vícebodové BET metody; kapilární kondenzace. Chemisorpce, charakterizace povrchů katalyzátorů, analýzy materiálů pro skladování plynů. Ukázky praktických měření a zhodnocení výsledků