You are hereMOAX

MOAX


Předmět: Metody obrazové analýzy

Katedra/Zkratka: KEF/MOAX

Rok: 2021

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Obrazové snímače, digitalizace obrazu, snímání obrazu, zpracování obrazu. Demonstrace pomocí NIS-Elements, Image Processing Toolbox.

Přehled látky:
1. Vztah číslicového zpracování obrazů k příbuzným disciplínám. Přehled, typy, rozdělení. 2. Obrazové snímače, typy, vlastnosti, rozhraní kamer (analogové, digitální), přenos obrazu, obrazové formáty. Digitální analyzátor NIS-Elements. 3. Digitální obraz - standard (NIS-Elements). Digitalizace obrazu ? vzorkování a kvantování Shannonův teorém, obrazová matice, obrazové soubory, formáty obrazových dat. Snímání obrazu, archivace, analýza, úpravy nasnímaných obrazů NIS-Elements. 4. Zpracování obrazu ? sousednost, okolí bodu, vzdálenost, cesta, souvislá oblast, vnitřní a vnější hranice oblasti, plocha a obvod oblasti. Momenty a těžiště oblasti, využití histogramu pro prahování obrazu, detekce hran v obraze, metody pro detekci a zdůraznění hrany, příklady NIS-Elements 5. Popisná statistika - histogram obrazu, cum. Histogram, základní operace nad obrazovou maticí, jasové korekce, transformace jasové stupnice, ekvalizace histogramu, logické ope-race s obrazy, prolínání obrazů, filtry, konvoluční matice. Demonstrace pomocí NIS-Elements, Image Processing Toolbox 6. Matematická morfologie, princip a využití pro předzpracování obrazu ? potlačení šumu, skeletizace a ztenčování na principu matematické morfologie. Bodová množina, strukturní element, dilatace a eroze, operace otevření a uzavření. Demo NIS-Elements, Video and Image Processing Blockset 7. NIS-Elements. Měření indexu lomu, vizualizace hologramů, rekonstrkce obrazu hologramu ze série obrazů, přiřazení barvy pomocí interferenční teorie. 8. Spektrální zpracování obrazu. Diskrétní bázové funkce, obecná disktrétní Fourierova transformace (DFT), rychlá Fourierova transformace (FFT) s redukci času, kmitočtu, algo-ritmus, program, inverzní DFT. Funkce FFT 2D při analýze obrazové matice. NIS-Elements - analýza videa, zpracování spektroskopických dat, Video and Image Processing Blockset. 9. Metody rozpoznávání. a) Popis oblastí v obrazu, reprezentace a popis hranic oblastí Freemanův řetězový kód úseků řádků, diferenční řetězový kód, analýza geometrického a fyzikálního tvaru objektu (NIS-Elements), analýza geometrických tvarů (plocha, těžiště, hlavní, centrální momenty, pří-klady měření délky, plochy a úhlů za použití různých měřících metod pomocí NIS-Elements. b) Příznakové metody rozpoznávání. Příznakový popis rovinných objektů - obecné principy, obrazové momenty, korelace, rozpoznávání 2-D objektů. Diskriminační funkce, krité-rium minimální vzdálenosti, minimální chyby, parametrické metody odhadů, shluková analýza. c) Strukturální metody rozpoznávání, volby primitiv, popis formálních jazyků, gramatiky, automaty, syntaktická analýza. d) Neuronové sítě. Použití neuronových sítí pro vyhodnocení klasifikátorů obrazu. Aplikace, praktická ukázka.