You are hereLMET

LMET


Předmět: Legální metrologie

Katedra/Zkratka: KEF/LMET

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s právní úpravou metrologie, s národním metrologickým systémem, s aplikací jakostních norem ISO 9000 na metrologické pracoviště a s principy podnikové metrologie.

Přehled látky:
1. Základní právní předpisy v metrologii, dělení problematiky měření dle zákona o metrologii, 2. Principy, stanovené prováděcí vyhláškou o zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření. 3. Oborové dělení měřidel dle vyhlášky o stanovení měřidel k povinnému ověřování a měřidel podléhajících stanovení typu. 4. Vyhláška o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. 5. Měřidla z pohledu zákona o metrologii, principy státní metrologické kontroly, návaznost, schválení typu, ověření a kalibrace, certifikace referenčních materiálů. 6. Orgány státní správy a subjekty působící v metrologii, práva a povinnosti v rámci metrologického systému ČR. 7. Mezinárodní organizace, působící v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, vztah k metrologickým orgánům ČR. 8. Jakostní normy řady ISO 9000, principy a myšlenky, rozsah použití, aplikace v metrologii - management měření podle ISO 10012, ISO/IEC 17025 a další. 9. Základní principy managementu měření podle ČSN EN ISO 10012:2003, Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení. 10. Základní principy managementu měření podle ČSN EN ISO/IEC 17025, Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. 11. Aplikace jakostních norem řady ISO 9000 a managementů měření do problematiky podnikové metrologie, obecné zásady jednotnosti a přesnosti měřidel, metrologická konfirmace, organizace a řízení podnikové metrologie, ekonomické a personální otázky podnikové metrologie.