You are hereLBFX

LBFX


Předmět: Lékařská biofyzika

Katedra/Zkratka: KEF/LBFX

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Náplň a hlavní cíle lékařské biofyziky a její postavení v medicíně.

Přehled látky:
1. Úvodní přednáška. Náplň a hlavní cíle lékařské biofyziky a její postavení v medicíně.Obecná biofyzika. 2. Ionizující záření, vlastnosti, biologické účinky. Nemoc z ozáření. Radioaktivita a její biologický význam. 3. Molekulová biofyzika. Molekulové vlastnosti plynů, kapalin a tuhých látek. Zákony o plynech a jejich význam pro dýchání. Rozpustnost plynů v kapalinách. Adsorpce. 4. Viskozita kapalin a proudění krve. Voda a její vlastnosti, rozložení a její úloha v organismu. Dispersní soustavy (roztoky). Difuse a osmosa. Osmotický tlak a jeho biologický význam.Izotonie. 5. Biofyzika buňky a biopotenciály. Struktura a vlastnosti biologických membrán. Iontové složení tělesných tekutin Klidový membránový potenciál. Akční potenciál, vznik a šíření. 6. Vlastní a zprostředkované biosignály. Snímače a detektory. 7. Akční potenciály srdeční a mozkové. Funkce převodního systému srdečního. Snímání EKG, základní tvar křivky, elektrická osa srdeční. 8. Biofyzika krevního oběhu. Srdce jako pumpa. Minutový výdej srdeční. Krevní tlak, průběh, regulace. Měření krevního tlaku. 9. Vlastnosti krve a cév. Periferní odpor. Mechanická práce a výkon srdce. Transkapilární výměna tekutiny. Mechanismus vzniku otoků. 10. Biomechanika dýchání. Dechové objemy a plicní kapacity. Vyšetřovací metody dýchacího ústrojí. 11. Biofyzika smyslového vnímání. Obecné principy. Zrakový analyzátor. Barevné a prostorové vidění. Vady zraku a jejich korekce. 12. Sluchový analyzátor, biofyzika slyšení. Vyšetřování sluchu. Vady sluchu a jejich korekce. Audiometrie.13. Zobrazovací metody v medicíně (úvod) - Ct, MRI, PET, SPECT, Ultrazvuková diagnostika