You are hereINKF

INKF


Předmět: Integrovaný kurs fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/INKF

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Integrace základních poznatků, vzájemné vazby a souvislosti.

Přehled látky:
Integrace poznatků experimentální fyziky - práce s velkými tematickými celky. Základní principy v jednotlivých oblastech fyziky. Zákony zachování (energie, hybnosti, přeměny energie) a návaznost na ostatní přírodovědné předměty. Lineární a nelineární dynamika, síla - druhy sil. Kmity a vlny z pohledu integrace fyzikálních poznatků. Kinetická teorie. Korpuskulárně vlnový dualismus.