You are hereFZPV

FZPV


Předmět: Filozofické základy přírodních věd

Katedra/Zkratka: KEF/FZPV

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Předmět je zaměřen na základní filosofické, historické a gnoseologické aspekty přírodních věd. Posluchači se seznámí se základními filozofickými školami, metodologií poznávání v přírodních vědách a se společenskými aspekty vývoje přírodních věd.

Přehled látky:
Vztah filozofie a vědy Filozofie a její hlavní směry Věda jako souhrn poznatků i jako poznávací činnost Klasifikace věd Předmět přírodních věd Metody přírodních věd Předpoklady vědeckého poznání Metodologie Matematika jako jazyk přírodních věd Dělení a charakteristika vědeckých metod Empirické metody (pozorování, experiment) Logické metody (indukce, dedukce, analýza, syntéza, srovnání, abstrakce, generalizace, analogie, modelování, myšlenkový experiment Logické prostředky výstavby vědy (klasifikace, hypotéza, teorie, zákon) Věda v kontextu společenského života (věda a etika, politika, ideologie a náboženská víra) Omyl ve vědě, věda a pavěda