You are hereFYCV

FYCV


Předmět: Cvičení z fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/FYCV

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Laboratorní práce vztahující se k základnímu kursu fyziky.

Přehled látky:
Student v prvním týdnu semestru absolvuje povinné bezpečnostní školení (BOZP). Materiály pro výuku a přípravu studentů jsou k dispozici online (MDL KEF). V dalších týdnech student absolvuje laboratorní měření (celkem 10 komplexních úloh). Před každým měřením student absolvuje vstupní test ověřující znalosti dané problematiky. Rámcové zaměření měřených úloh se v jednotlivých semestrech může lišit. Úlohy jsou voleny s důrazem na mezioborovou vazbu mezi chemií a fyzikou. Z každého měření student zpracovává získaná data pouze formou reportu (stručné zprávy z měření vč. jeho zhodnocení). V zápočtovém týdnu student absolvuje závěrečné kolokvium týkající se měřených úloh. Splnění předmětu je uděleno na základě průběžného hodnocení v celém semestru. Obecná struktura úloh I ME Základní mechanická měření, měření momentu setrvačnosti " Měření délkovými měřidly " Měření momentu setrvačnosti desky II ME Newtonovy pohybové zákony, kmitavý pohyb " Ověření platnosti NPZ, studium rázů " Studium matematického a Machova kyvadla a jejich vlastností III MFT Izoprocesy ideálního plynu " Ověření platnosti stavové rovnice ideální plynu při izotermickém, izochorickém a izobarickém ději IV MFT Kalorimetrická měření " Stanovení tepelné kapacity kalorimetru a měrných tepelných kapacit pevné látky a kapaliny pomocí směšovacího a elektrického kalorimetru V MFT Hustota a objemová roztažnost kapalin " Stanovení hustoty kapaliny zvolenou metodou (přímá, srovnávací,?) " Stanovení koef. objemové roztažnosti kapaliny pomocí pyknometru VI MFT Charakteristiky plynů " Stanovení Poissonovy konstanty plynů, ověření ekvipartičního teorému vybranými metodami (Flammersfeldův oscilátor, Clément-Desormes,?) VII MFT Povrchové napětí kapalin " Stanovení koeficientu povrchového napětí kapaliny vybranými metodami (kapková, elevační,?), příp. ověření závislosti povrchového napětí na vybraných parametrech (teplota, koncentrace,?) VIII MFT Viskozita kapalin " Stanovení viskozity kapaliny pomocí vybraných viskozimetrů (průtokový, vibrační, rotační,?) ve zvolených závislostech (teplota, koncentrace,?) IX EL Elektrická měření " Měření odporu rezistoru, měření na kondenzátorech, V-A charakteristika, Lecherovo vedení X OPT Optická měření " Měření parametrů optických prvků a jejich soustav (spojka, rozptylka, mikroskop), Fraunhoferova difrakce, studium atomových spekter