You are hereFYCV

FYCV


Předmět: Cvičení z fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/FYCV

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Laboratorní práce vztahující se k základnímu kursu fyziky.

Přehled látky:
I.cyklus úloh:1. Kalorimetrická měření. Stanovení tepelné kapacity kalorimetru výpočtem a experimentálně, určení měrného tepla pevné látky v plechovém kalorimetru, určení měrného tepla kapaliny v elektrickém kalorimetru, určení měrného skupenského tepla tání ledu v Dewarově nádobě. 2. Měření hustoty a viskozity kapalin. Měření hustoty Mohrovými vážkami, měření teplotní závislosti viskozity kapalin Englerovým viskozimetrem, měření viskozity výtokovým viskozimetrem, Höppler;v viskozimetr. 3. Regulace napětí a proudu. Regulace napětí při malém odběru proudu (hrubě, jemně), regulace napětí a proudu při větším odběru proudu. 4. Měření napětí a proudu. Závislost měřeného napětí na vnitřním odporu voltmetru,současné měření napětí a proudu, proud a napětí při paralelním a sériovém řazení odporů. 5. Měření a odporu různými metodami. Měření přímoukazujícími ohmmetry a multimetry přímá a substituční metoda měření odporů, měření můstkovou metodou odporovým drátem a s pevným poměrem odporů, vyvažování můstku, měření odporu můstky tovární výroby.II.cyklus úloh:1. Osciloskopická měření. Superpozice harmonických napětí stejného směru s různými kmitočty, určování poměru frekvencí z Lissajousových křivek, sledování jednocestně a dvoucestně usměrněného napětí, průběh střídavého napětí v obvodu se Zenerovou diodou a s tyristorem. 2. Měření kapacity a indukčnosti. Přímá metoda měření kapacity, měření na sériovém obvodu RC, přímá metoda měření indukčnosti, měření na sériovém obvodu RLC, osciloskopická měření na obvodech RC a RL. 3. Spektrofotometrie. Přístroj Spekol 10, měření absorpčního spektra roztoku CuSO4, závislost absorbance na délce optické dráhy paprsku, závislost absorbance na koncentraci roztoku, určení molárního a specifického absorpčního koeficientu látky. 4. Základní optická měření. Měření na Rayleighově interferometru, určení závislosti indexu lomu vzduchu na tlaku, měření pomocí refraktometru. 5. Pokusy s laserem. Určení ohniskové vzdálenosti a otvorové vady čoček, určení vlnové délky laserového světla, měření šířky štěrbiny, index lomu.