You are hereFYCH2

FYCH2


Předmět: Fyzika 2

Katedra/Zkratka: KEF/FYCH2

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Vybrané kapitoly z mechaniky, kmitů a vln a speciální teorie relativity na úrovni základního kurzu fyziky.

Přehled látky:
Mechanika Kinematika a dynamika hmotného bodu, druhy pohybů, skládání pohybů. Síla, pohybové zákony, pohybové rovnice. Inerciální a neinerciální soustavy, setrvačné síly, Coriolisova síla. Hybnost, impuls, mechanická práce, energie a výkon, moment hybnosti, zákony zachování, srážky částic. Mechanika tuhého tělesa, moment síly, skládání sil, hmotný střed, rovnováha tuhého tělesa. Otáčivý pohyb, moment setrvačnosti. Smykové tření a valivý odpor. Mechanika tekutin. Hydrostatický a aerostatický tlak, atmosférický tlak, Pascalův a Archimédův zákon. Hydrodynamika, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, proudění skutečné kapaliny, odpor prostředí. 1. test 2. Stavba látek Zákony termodynamiky, tepelné děje v plynech, Carnotův cyklus, tepelné a chladicí stroje, entropie. Struktura a vlastnosti pevných látek, deformace, Hookův zákon. Struktura a vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy. 3. Základy speciální teorie relativity Speciální teorie relativity ve fyzikálním obrazu světa, základní postuláty, přechod mezi vztažnými soustavami s ním spojené relativistické efekty (relativnost současnosti, kontrakce délky, dilatace času) a jejich experimentální ověřování. Relativistická dynamika, energie, hybnost, hmotnost a vztah mezi nimi, srážky a rozptyly částic z hlediska relativity, rozpad, kreace a anihilace páru částice-antičástice. 4. Mechanické kmity a vlny, akustika Kmity, kinematika a dynamika harmonických kmitů, kyvadlo. Skládání kmitů, rozklad kmitů na harmonické složky, nucené kmity, rezonance. Vlnění, postupné vlnění v řadě bodů, odraz a interference vlnění, stojaté vlnění, Huygensův princip, odraz a lom rovinné vlny, nerelativistický Dopplerův jev. Akustika, důsledky vlnové povahy zvuku, hladina intenzity a hlasitosti zvuku, fyzikální princip některých hudebních nástrojů, ultrazvuk. 2. test