You are hereFYCH1

FYCH1


Předmět: Fyzika 1

Katedra/Zkratka: KEF/FYCH1

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Základní kurs fyziky - elektřina a magnetismus, optika, atomová a ajderná fyzika.

Přehled látky:
Vybrané kapitoly z elektřiny a magnetismu 1. Úvod do fyziky Základní fyzikální jednotky SI, fyzikální veličiny, skaláry a vektory 2.Stacionární elektrické pole, elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrický potenciál, napětí, kapacita vodičů, kondenzátory. Elektrostatická indukce, polarizace dielektrika. 3. Jednoduchý obvod, elektrický proud, elektromotorické napětí, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich užití při řešení jednoduchých elektrických sítí. 4. Ustálený elektrický proud v kovových vodičích, polovodičích, elektrolytech, plynech a ve vakuu, zákony elektrolýzy. 5.Stacionární magnetické pole: Biotův-Savartův-Laplaceův zákon, pole vodiče s proudem. Síly působící v magnetickém poli na nabitou částici a vodič s proudem, Lorentzova síla. Magnetické pole v látkovém prostředí, magnety. 6. Nestacionární elektromagnetické pole: Faradayův zákon elektromagnetické indukce, vlastní a vzájemná indukce. Střídavé proudy, výroba elektrické energie. Elektromagnetické kmity a vlny. Vybrané kapitoly z optiky a fyziky mikrosvěta 7. Fyzikální podstata, vznik a šíření optického záření. Vlastnosti a klasifikace optických prostředí, disperze, absorpce a rozptyl světla. Klasifikace anizotropních materiálů a jejich využití. Polarizace světla. Základy teorie barev. 8. Zákony geometrické optiky, paprskové zobrazování, lom a odraz světla. Základní typy optických systémů, zobrazení zrcadlem, tenkou čočkou, optické přístroje. 9. Interference a koherence světla, difrakce, vlnová teorie zobrazování. Lasery, princip optické holografie. 10. Korpuskulárně-vlnový dualismus, fotony, částice, de Broglieho vlny. Vlnová funkce, relace neurčitosti, tunelový jev. Atomový obal, modely atomu. Bohrův model atomu vodíku. Elektromagnetické záření a jeho vlastnosti. 11. Jádro atomu, složení, vlastnosti, modely. Radioaktivní rozpad, ionizující záření, dozimetrie. Jaderné procesy (štěpení, termojaderná fúze) a energetika. 12. Základní elementární částice a interakce, hadrony, leptony, kvarky, ověřování standardního modelu