You are hereFYBC

FYBC


Předmět: Fyzika pro biochemiky

Katedra/Zkratka: KEF/FYBC

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Vybrané otázky z obecné fyziky.

Přehled látky:
Úvod, veličiny a rovnice, zákonná soustava jednotek SI. Mechanika, měřící jednotky v mechanice, statika, kinematika, dynamika, kmitání a vlnění, hydrostatika, aerostatika, proudění tekutin, molekulové jevy. Akustika, vznik zvuku, šíření zvuku, měření zvuku, ultrazvuk. Nauka o teple, tepelný stav, tepelná energie, změna skupenství, šíření tepla, změna stavu, kinetická teorie tepla. Optika, geometrická optika, vlnová optika, světelná měření. Nauka o elektřině, stejnosměrný proud, elektrické pole, magnetické pole, elektrické stroje, střídavý proud, elektrická vodivost, elektrické kmity a vlny. Atomová fyzika, stavba atomů, radioaktivita, umělé jaderné přeměny.