You are hereFPN1

FPN1


Předmět: Fyzikální praktikum (mech. a mol.fyzika)

Katedra/Zkratka: KEF/FPN1

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Laboratorní úlohy - odměření úloh v návaznosti na přednášku.

Přehled látky:
1. týden - bezpečnostní školení I. cyklus: 1. Měření Youngova modulu pružnosti a) z protažení drátu, b) z příčných kmitů tyče 2. Měření pomocí 3-osového gyroskopu 3. Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem. Měření pomocí matematického kyvadla 4. Mechanická hystereze: a) měření hysterezní křivky, b) určení modulu pružnosti různých materiálů z torze tyčí 5. Spřažená kyvadla - měření na spřažených kyvadlech pomocí SCOPE WIN. 6. Balistické kyvadlo. II. cyklus : 7. Měření prostupu tepla - koeficient k 8. Sluneční záření, solární technologie, skleníkový efekt, účinnost solárních článků. Využití soupravy ISES. 9. Měření povrchového napětí kapalin a) kapkovou metodou, b) z výstupu v kapiláře (obě metody srovnávací). 10. Zákony plynů. 11. Měření viskozity kapalin a) kapilárním viskozimetrem b) měření teplotní závislosti viskozity kapalin pomocí Höpplerova viskozimetru popř. Englerova viskozimetru. 12. Vedení tepla - určení teplotního gradientu.