You are hereFPL5

FPL5


Předmět: Fyzikální praktikum (atomistika)

Katedra/Zkratka: KEF/FPL5

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Praktikum - laboratorní úlohy v návaznosti na přednášku z atomové a jaderné fyziky.

Přehled látky:
1. Určení hmotnostního součinitele zeslabení záření beta 85Kr 2. Dozimetrie ionizujícího záření a ochrana před jejich účinky 3. Měření spekter zářičů gama 4. Charakteristika Geigerova-Müllerova detektoru 5. Interakce gama záření s látkou 6. Experimentální pozorování Mössbauerova jevu a hyperjemných interakcí 7. Studium elektrono-pozitronové anihilace 8. Studium vlastností plynového proporcionálního detektoru 9. Měření poločasu rozpadu 137Ba 10. Ověření statistického charakteru přeměnového zákona 11. Porovnání účinnosti scintilačního a Geigerova-Müllerova detektoru záření gama 12. Určení relativního obsahu izotopu 40K v přirozené směsi draslíku 13. Absorpce záření alfa