You are hereFPL

FPL


Předmět: Fyzika pevných látek

Katedra/Zkratka: KEF/FPL

Rok: 2020

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Osvojit si základní pojmy a jevy fyziky pevných látek, základní teoretické modely ve fyzice pevných látek. Naučit se efektivně řešit základní problémy a úlohy ve fyzice pevných látek. Studenti ovládají základní postupy při výpočtech elektronových struktur. Studenti jsou schopni porozumět odborným publikacím v oblasti fyziky pevných látek.

Přehled látky:
1. Struktura krystalických pevných látek Druhy chemických vazeb. Geometrický popis trojrozměrných a dvourozměrných krystalových mřížek, translační a bodová symetrie krystalových mřížek. Reciproká mřížka, grupy a symetrie v pevných látkách. 2. Kmity krystalových mřížek Kmitové módy mřížky - fonony. Fonony jako elementární excitace. Tepelná kapacita krystalové mřížky. (teorie Einsteinova, Debyeova, Bornova ? Karmánova). 3. Elektrony v pevných látkách Model elektronového plynu, transportní vlastnosti elektronového plynu. Elektrony v periodickém krystalovém poli, Blochův teorém, pásové spektrum, Fermiho energie, Fermiho plocha 4. Odezva pevné látky na vnější elektromagnetickou vlnu Polarizační mechanizmy, optické vlastnosti elektronového plynu a krystalových mřížek. Lineární odezva. Optické přechody a optické konstanty. Kramersovy-Kronigovy vztahy. 5. Magnetické vlastnosti pevných látek Uspořádání magnetických momentů v pevné látce. 6. Mechanické vlastnosti pevných latek Ideální a reálný krystal. Poruchy v krystalech - vakance, intersticiální atomy, příměsy. Vliv poruch na fyzikální vlastnosti. Dislokace a pevnost tuhých látek. 7. Experimentální metody studia pevných látek. Laueova a Braggova difrakční podmínka, atomový a strukturní rozptylový faktor. Difrakce rtg záření, difrakce elektronů a neutronů. Elektronová mikroskopie, speciální metody (tunelová mikroskopie, mikroskopie atomových sil aj.). Nukleární magnetické rezonance, spektroskopické metody. 8. Supravodivost Supravodivost prvního a druhého druhu, Meissnerův jev.