You are hereFOTA

FOTA


Předmět: Fotonika

Katedra/Zkratka: KEF/FOTA

Rok: 2017

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Fyzikální principy fotoniky

Přehled látky:
I. Fyzikální principy fotoniky1. Vlnově - korpuskulární dualizmus elektromagnetického vlnění. Vymezení fotonové optiky, fotoniky, elektrooptiky a optoelektroniky.2. Základní vlastnosti, charakteristické veličiny a funkce fotonu. Jeho polohová a časová lokalizace.3. Fotonový tok a náhodnost jeho časové a lokální detekce.4. Fotonové statistiky klasických druhů optického záření.5. Fotonová statistika náhodně rozděleného fotonového proudu.6. Obecné zákonitosti interakce fotonů s atomy7. Emise a absorpce tepelného záření z hlediska interakce fotonů s atomy.8. Luminiscence z hlediska interakce fotonů s atomy, doby a zákony jejího vyhasínání.9. Základní vlastnosti polovodičů důležité v polovodičové fotonice.10. Absorpční a emisní interakce fotonů s polovodiči.11. Injekčí elektroluminiscence u polovodičů.II. Fotonické prvky a systémy12. Laserové zesilovače s hladinovými energetickými diagramy.13. Lasery s hladinovými energetickými diagramy.14. Polovodičové luminiscenční diody.15. Polovodičové laserové zesilovače.16. Polovodičové injekční lasery.17. Charakteristické veličiny polovodičových fotodetektorů.18. Polovodičové fotoodpory.19. Polovodičové fotodiody bez vnitřního zisku.20. Polovodičové lavinové fotodiody.21. Šum polovodičových fotodetektorů a optických přijímačů.22. Fotonické spínače.23. Bistabilní optická zařízení.24. Optická propojení.25. Optické počítače a procesory.26. Komponenty optických vláknových komunikačních systémů.27. Modulátory, multiplexy a vazební členy v optických vláknových komunikačních systémech.28. Charakteristické veličiny optických vláknových komunikačních systémů.29. Přijímače v koherentních optických vláknových komunikačních systémech.