You are hereFKLU1

FKLU1


Předmět: Fyzika kondenzovaných látek 1

Katedra/Zkratka: KEF/FKLU1

Rok: 2021

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Základní poznatky z fyziky kondenzovaných látek. Řešení jednoduchých příkladů

Přehled látky:
1. Klasifikace kondenzovaných látek. Přehled teorií vazeb, vazba van der Waalsova, iontová, kovalentní, vodíková, kovová. 2. Základní pojmy krystalografie - elementární a primitivní buňka, Bravaisovy mřížky, Millerovy indexy, bodové a prostorové grupy symetrie. 3. Reciproký mřížkový prostor, k-prostor, Brillouinovy zóny. 4. Experimentální metody studia struktury krystalických látek. Laueova a Braggova difrakční podmínka, atomový a strukturní rozptylový faktor. Difrakce rtg záření, difrakce elektronů a neutronů. Elektronová mikroskopie, speciální metody (tunelová mikroskopie, mikroskopie atomových sil aj.). 5. Ideální a reálný krystal. Poruchy v krystalech - vakance, intersticiální atomy, příměsi, excitony, kondenzace excitonů. Vliv poruch na fyzikální vlastnosti. Dislokace a pevnost tuhých látek. 6. Kmity mřížky a přehled teorií tepelných kapacit (teorie klasická, Einsteinova, Debyeova, Bornova - Karmánova).