You are hereFKLU1

FKLU1


Předmět: Fyzika kondenzovaných látek 1

Katedra/Zkratka: KEF/FKLU1

Rok: 2017

Garant: 'prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Základní poznatky z fyziky kondenzovaných látek.

Přehled látky:
1. Klasifikace kondenzovaných látek. Přehled teorií vazeb, vazba van der Waalsova, iontová, kovalentní, vodíková, kovová. 2. Základní pojmy krystalografie - elementární a primitivní buňka, Bravaisovy mřížky, Millerovy indexy, bodové a prostorové grupy symetrie. 3. Reciproký mřížkový prostor, k-prostor, Brillouinovy zóny. 4. Experimentální metody studia struktury krystalických látek. Laueova a Braggova difrakční podmínka, atomový a strukturní rozptylový faktor. Difrakce rtg záření, difrakce elektronů a neutronů. Elektronová mikroskopie, speciální metody (tunelová mikroskopie, mikroskopie atomových sil aj.). 5. Ideální a reálný krystal. Poruchy v krystalech - vakance, intersticiální atomy, příměsi, excitony, kondenzace excitonů. Vliv poruch na fyzikální vlastnosti. Dislokace a pevnost tuhých látek. 6. Kmity mřížky a přehled teorií tepelných kapacit (teorie klasická, Einsteinova, Debyeova, Bornova - Karmánova). 7. Základy kvantové teorie krystalických látek - Schrödingerova rovnice, Bornova. Oppenheimerova aproximace, Hatree-Fokova jednoelektronová aproximace, Blochův teorém, pásové modely krystalických látek. 8. Teorie volných elektronů v kovech, hustota energetických stavů, Fermiho energie. Emise elektronů z kovu, měrné elektronové teplo a paramagnetismus volných elektronů. Fermiho hladina u polovodičů.