You are hereFKL2

FKL2


Předmět: Fyzika kondenzovaných látek 2

Katedra/Zkratka: KEF/FKL2

Rok: 2020

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Základní poznatky z fyziky kondenzovaných látek. Řešení jednoduchých příkladů

Přehled látky:
Vlastnosti kondenzovaných látek. Supravodivost koteplotní a vysokoteplotní supravodivost. Experimentální metody pevných látek Elektronová struktura, pásový model. Základy kvantové teorie krystalických látek - Schrödingerova rovnice, Bornova. Oppenheimerova aproximace, Hatree-Fokova jednoelektronová aproximace, Blochův teorém, pásové modely krystalických látek. Teorie volných elektronů v kovech, hustota energetických stavů, Fermiho energie. Emise elektronů z kovu, měrné elektronové teplo a paramagnetismus volných elektronů. Fermiho hladina u polovodičů.