You are hereFBIO

FBIO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Fyzika pro biology

Katedra/Zkratka: KEF/FBIO

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Vybrané okruhy obecné fyziky se zaměřením na elektřinu a magnetismus, optiku a základy moderní fyziky.

Přehled látky:
Úvod do studia fyziky 1. Fyzikální veličiny a jednotky - Základní a vedlejší jednotky soustavy SI, skalární a vektorové veličiny. Vybrané kapitoly z elektřiny a magnetismu 2. Stacionární elektrické pole, elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrický potenciál, napětí, kapacita vodičů, kondenzátory. Elektrostatická indukce, polarizace dielektrika. 3. Jednoduchý obvod, elektrický proud, elektromotorické napětí, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich užití při řešení jednoduchých elektrických sítí. 4. Ustálený elektrický proud v kovových vodičích, polovodičích, elektrolytech, plynech a ve vakuu, zákony elektrolýzy. Elektroforéza, pohyb nabitých molekul v elektrickém poli. Termoelektrický jev, Peltierův článek 5. Stacionární magnetické pole, pole vodiče s proudem, síly působící v magnetickém poli na nabité částice, ionty a vodič s proudem, hmotnostní spektroskopie. Magnetické pole v látkovém prostředí, magnety. 6. Nestacionární elektromagnetické pole: Faradayův zákon elektromagnetické indukce, vlastní a vzájemná indukce. Střídavé proudy, výroba elektrické energie. Elektromagnetické kmity a vlny. 1. test Vybrané kapitoly z optiky a fyziky mikrosvěta 7. Elektromagnetické záření a jeho vlastnosti, vznik a šíření optického záření. Absorbce elektromagnetického záření, Lambertův-Beerův zákon. Vlastnosti a klasifikace optických prostředí, disperze, absorpce a rozptyl světla. Klasifikace anizotropních materiálů a jejich využití. Polarizace světla. Základy teorie barev. Zdroje světla (srovnání žárovky, LED a laseru, dosažitelná intenzita světla, odpadní teplo), spojité a čárové spektrum, fotoreceptory reagující na specifickou vlnovou délku. 8. Zákony geometrické optiky, paprskové zobrazování, lom a odraz světla. Základní typy optických systémů, zobrazení zrcadlem, tenkou čočkou, optické přístroje. 9. Základy vlnové optiky, interference a koherence světla, difrakce, tenké vrstvy, mřížky. Mez rozlišení přístrojů, monochromátor (mřížka, hranol), interferenční filtr. Lasery, princip optické holografie. 10. Korpuskulárně-vlnový dualismus, fotony, částice, de Broglieho vlny. Fotoefekt, princip fungování fotonásobiče, CCD čipu. Vlnová funkce, relace neurčitosti, tunelový jev. Atomový obal, modely atomu. Bohrův model atomu vodíku. Rentgenové záření a jeho k využití v medicíně, Jablonského diagram, fluorescence, fosforescence, doba života excitované molekuly. Nukleární magnetická rezonance, magnetický dipólový moment. 11. Jádro atomu, složení, vlastnosti, modely. Radioaktivní rozpad, ionizující záření, dozimetrie. Jaderné procesy (štěpení, termojaderná fúze) a energetika. 2. test