You are hereFBIO

FBIO


Předmět: Fyzika pro biology

Katedra/Zkratka: KEF/FBIO

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Vybrané okruhy obecné fyziky se zaměřením na elektřinu a magnetismus, optiku a základy moderní fyziky.

Přehled látky:
1. Fyzikální veličiny a jednotky - Základní a vedlejší jednotky soustavy SI, skalární a vektorové veličiny 2. Elektrodynamika: Stacionární elektrické pole. Rovnice spojitosti elektrického proudu, Kirchhoffovy zákony a jejich užití při řešení elektrických sítí. Ustálený elektrický proud v kovových vodičích, polovodičích, elektrolytech, plynech a ve vakuu. 3. Stacionární magnetické pole: Stacionární magnetické pole, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon, Lorentzova síla. Síly působící v magnetickém poli na nabitou částici a vodič s proudem. Magnetické pole v látkovém prostředí. Magnety. 4. Nestacionární elektromagnetické pole: Faradayův zákon elektromagnetické indukce, vlastní a vzájemná indukce. Střídavé proudy. Elektromagnetické kmity a vlny. 5. Zákony geometrické optiky, paprskové zobrazování, lom a odraz světla a jejich využití základní typy optických systémů, optické přístroje. 6. Vlnová optika: Fyzikální podstata, vznik a šíření optického záření, vlnová rovnice, rovinná a sférická postupná vlna. Vlastnosti a klasifikace optických prostředí, disperze, absorpce a rozptyl světla. Popis a vlastnosti polarizovaného světla. Klasifikace anizotropních materiálů a jejich využití. Interference a koherence světla. Difrakce světla, metody popisu, Fresnelova a Fraunhoferova teorie difrakce, vlnová teorie zobrazování, princip optické holografie. Korpuskulárně-vlnový dualismus světla a látky, kvantové generátory světla (lasery). Základní nelineární optické jevy. 7. Atomový obal, modely atomu. Elektromagnetické záření. Kvantování elektronových drah. Atomy s více elektrony, zářivé jevy v atomovém obalu. Korpuskulárně vlnový dualismus. Bohrův model atomu vodíku. 8. Jádro atomu, složení, vlastnosti, modely. Radioaktivní rozpad. Jaderné procesy a energetika. Ionizující záření. Dozimetrie. Elementární částice, interakce, zákony zachování. 9. Kvantové představy ve fyzice. Matematický aparát nerelativistické kvantové mechaniky (vlnová funkce, operátory fyzikálních veličin, Schrödingerova rovnice, spin mikročástice, Pauliho rovnice). Kvantová teorie systémů mnoha částic. Konkrétní aplikace kvantové mechaniky. Obecná formulace kvantové mechaniky.