You are hereENVF

ENVF


Předmět: Environmentální fyzika

Katedra/Zkratka: KEF/ENVF

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Základy environmentální fyziky, globální problémy.

Přehled látky:
Vymezení pojmů enviromentální fyzika, trvale udržitelný rozvoj, globální oteplování, změny klimatu, energie pro lidstvo (fosilní paliva, přeměna tepla na práci, účinnost, přeměna chemické energie na práci, uchování energie a transport, znečištění, obnovitelné zdroje energie - sluneční, vodní, vln, bio-, jaderná). transport emisí (difúze, proud v řekách, podzemní vody, turbulence). Hluk. enviromentální spektroskopie. Celospolečenská hlediska enviromentální fyziky.