You are hereELOA

ELOA


Předmět: Elektrotechnické obvody

Katedra/Zkratka: KEF/ELOA

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Získání základních informací o metodách analýzy obvodů.

Přehled látky:
* Základní pojmy z teorie elektrických obvodů - Klasifikace elektrických obvodů. Obvodové veličiny. Prvky elektrických obvodů a jejich vlastnosti v obvodech stejnosměrného proudu a v obvodech s ustálenými harmonickými proudy. * Metody řešení elektrických obvodů s ustálenými stejnosměrnými proudy - Metody postupného zjednodušování. Řešení pomocí Kirchhoffových zákonů. Metoda smyčkových proudů. Metoda uzlových napětí. Transfigurace obvodu. Věty o náhradních zdrojích. Metoda přemisťování zdrojů. Využití principu superpozice. Výkonové přizpůsobení zátěže napájecímu zdroji. * Lineární elektrické obvody s ustálenými harmonickými proudy - Vlastnosti základních obvodových prvků při harmonickém buzení. Symbolické vyjádření harmonických veličin. Početní operace s fázory. Analýza elektrických obvodů. Užití metody smyčkových proudů pro řešení elektrických obvodů s harmonickými zdroji napětí. Výkon, výkonové přizpůsobení. Rezonance. Trojfázové soustavy. * Obvody s proměnnými parametry buzené harmonickými proudy - Obvody RL a RC s proměnnými parametry. Fázorové čáry impedancí a admitancí při proměnných parametrech obvodů. Obvody buzené zdrojem harmonického napětí proměnné frekvence. Kmitočtové charakteristiky jednoduchých dvojpólů. * Úvod do analýzy elektrických lineárních dvojbranů - Rovnice dvojbranů (admitanční, impedanční, kaskádní). Základní typy dvojbranů. Spojování dvojbranů. Přenosové vlastnosti dvojbranů. Filtry a jejich vlastnosti. * Přechodné děje v elektrických obvodech - Přechodné děje v elektrických obvodech při zapnutí a vypnutí zdroje stejnosměrného napětí. Obvody s jedním zásobníkem energie. Obvody se dvěma zásobníky energie. Přechodný děj vyvolaný změnou parametrů obvodu. Přechodné jevy v obvodech harmonického napětí - připojení střídavého zdroje k nezatíženému transformátoru a k RLC obvodu. Aplikace integrálních transformací na řešení přechodných jevů. Laplaceova transformace. * Základy teorie obvodů s rozloženými parametry - Základní parametry dvouvodičového elektrického vedení. Odvození telegrafních rovnic vedení. Šíření vlny napětí a proudu na vedení, vedlejší parametry vedení, koeficient odrazu na konci vedení. Vlnová impedance vedení. Bezztrátové vedení. Přenosové vlastnosti vedení. Nezkreslující vedení.