You are hereEKMF

EKMF


Předmět: Ekonomika a management pro fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/EKMF

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Miroslav Rössler, Ph.D., MBA'

Anotace: Základní poznatky z managementu, ekonomiky podniku a základech podnikání.

Přehled látky:
Management - Úvod do managementu, exkurze do historie managementu. - Základní manažerské funkce - plánování, organizování, vedení a řízení, kontrolování. - Úvod do strategického managementu. - Řízení lidských zdrojů. - Management jakosti, řízení informací a znalostí, logistický management. - Krizové řízení a řízení rizik. - Řízení změn a inovací. - Komunikování, motivace. - Týmová práce, vedení porad, prezentace, delegování, řešení problémů a vyjednávání. 1. Úvod do ekonomiky (podniku) : - Ekonomika a podnik - základní vymezení, pojmy, členění. - Majetková a kapitálová struktura podniku - druhy majetku a zdroje jeho krytí. - Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podniku - členění z různých hledisek, důraz na bod zvratu a základní obeznámení s kalkulacemi. - Výkaznictví podniku - základní orientace ve výkazech, jejich vzájemná provázanost. - Financování podniku - druhy a způsoby financování podniku, včetně vysvětlení vybraných finančních instrumentů. - Finanční analýza - významný nástroj finančního řízení podniku, procentní rozbor, poměrová analýza. - Investice - členění investic, metody hodnocení investic. - Výroba - optimalizace výrobního programu, výrobní kapacita. - Zásoby - řízení zásob a modely jejich optimalizace. 2. Základy podnikání - podnikatelský plán : - Podnikání - úvod do problematiky, definice, vymezení jednotlivých právních forem. - Podnik jednotlivce - vymezení podnikání fyzických osob, výhody, nevýhody. - Obchodní společnosti - vymezení podnikání právnických osob, výhody, nevýhody. - Podnikání a instituce - definice vztahů a povinností podnikatele ke konkrétním institucím. - Podnikatelský plán - pravidla sestavování a obsah podnikatelského plán. Podnikatelský plán konkrétní firmy. - Rozhodování. - Vůdcovství, leadership a niterný leadership. - Projektový management. - Procesní řízení, management podpůrných procesů. - Marketing management. - Konkurence a globalizace.