You are hereDIDF2

DIDF2


Předmět: Didaktika fyziky 2

Katedra/Zkratka: KEF/DIDF2

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Cílem výuky je didaktická analýza základních tematických celků učiva středoškolské fyziky z hlediska obsahového a metodického, včetně uplatnění moderních výukových technologií.

Přehled látky:
Cílem výuky je didaktická analýza základních tematických celků učiva středoškolské fyziky z hlediska obsahového a metodického, včetně uplatnění moderních výukových technologií. V seminářích jsou rozbory témat konkretizovány metodickými postupy v podobě cvičných pedagogických výstupů studentů a hospitací u učitelů středních škol. Výuka je zaměřena na následující témata: 1. Fyzika na střední škole 2. Kinematika a dynamika 3. Gravitační pole 4. Molekulová fyzika a termika 5. Stavové děje v plynech 6. Mechanické kmitání a vlnění 7. Elektrické pole 8. Elektrický proud v látkách 9. Magnetické pole 10. Elektromagnetické kmitání a vlnění 11. Vlnová optika a paprsková optika 12. Základy kvantové fyziky, speciální teorie relativity 13. Atomová fyzika