You are hereDID1

DID1


Předmět: Didaktika fyziky 1

Katedra/Zkratka: KEF/DID1

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Úvod do studia didaktiky fyziky . RVP. Fyzika na základní škole

Přehled látky:
1. Úvod do studia didaktiky fyziky Pojetí didaktiky fyziky, problémové oblasti didaktiky fyziky, didaktický systém, výukový projekt, výukový proces, fyzika jako vědecká disciplína, struktura fyziky a metody fyzikálního poznání a jejich transformace do didaktického systému fyziky. 2. Fyzika na základní škole Učební plán a osnovy fyziky na ZŠ, výukový projekt fyziky na ZŠ, problémy fyzikálního vzdělávání na ZŠ, učebnice fyziky, integrující principy fyz. vzdělávání na ZŠ. 3. Fyzika na střední škole Postavení fyziky v učebních plánech středních škol, výukové projekty fyziky, organizační formy fyzikálního vzdělávání na střední škole, učebnice fyziky. 4. Vyjadřovací prostředky školské fyziky Pojmy školské fyziky, klasifikace pojmů, vytváření pojmů ve fyzice, veličiny, zákony, teorie, zápisy veličin, jednotek a rovnic, vektorové veličiny, prostředky grafického vyjadřování funkčních závislostí ve fyzice. 5. Didaktické základy a organizace výuky Cíle fyzikálního vzdělávání, vzdělávací standardy, organizační formy a metody vyučování fyzice, vyučovací hodina fyziky, plánování vyučovací činnosti, příprava na vyučování. 6. Řešení fyzikálních úloh Typologie fyzikálních úloh, metodika řešení úloh, netradiční úlohy ve fyzice, soutěže žáků v řešení fyzikálních úloh. 7. Demonstrační pokus ve fyzice Postavení demonstračního pokusu v různých metodách výkladu učiva, metodika a technika školního experimentu, pomůcky pro demonstrační pokusy, reálný experiment a model fyzikálního děje, bezpečnost práce ve školní experimentální technice. 8. Žákovský pokus ve fyzice Organizační formy žákovské experimentální činnosti na ZŠ a SŠ, frontální a skupinové laboratorní práce, fyzikální praktikum, příklady žákovských pokusů ve výuce na ZŠ a SŠ. 9. Výuka podporovaná technickými prostředky Audiovizuální prostředky ve výuce fyziky. Výuka podporovaná výpočetní technikou. 10. Hodnocení výsledků výuky Kontrola žákovských vědomostí, organizační formy a typy zkoušek, klasifikace. 11. Mezipředmětové vztahy ve výuce fyziky Vztah fyziky k ostatním vědám, interdisciplinární a mezipředmětové vztahy, obsahová, metodická a časová koordinace, integrace přírodovědného vzdělávání. 12. Vyučování fyzice v zahraničí Postavení fyziky ve školských systémech vybraných zemí, mezinárodní komparace učebnic fyziky, významné tendence v rozvoji fyzikálního vzdělávání, modernizace výuky fyziky.