You are hereDF

DF


Předmět: Dějiny fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/DF

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Přehled vývoje fyziky od starověku po současnost v historických souvislostech.

Přehled látky:
Úvod. Stručná charakteristika fyziky jako vědy, jejího vývoje a metod. Předklasická fyzika. Fyzika starověkých civilizací blízkého i dálného východu. Věda ve starověkém Řecku a Římě, pythagorejci, atomisté, Aristoteles, Archimédes, Ptolemaios. Středověk a renezance, arabská věda, scholastika, vznik univerzit, středověká mechanika. Klasická fyzika Vědecká revoluce 16. a 17. století, vznik a rozvoj klasické mechaniky, Galileo, Brahe, Kepler, Newton, Bernoulliové, Euler, francouzská mechanika 18.~století. Studium elektromagnetických jevů, Coulomb, Volta, Ampér, Faraday, Maxwell, elektromagnetické vlny. Klasická optika, Young, Fresnel, Dopler, spektrální analýza. Tepelné jevy a záření, zákon zachování energie, pravděpodobnost a vznik klasické statistické fyziky, Gibbs, Boltzman. Fyzika 20. století Kvantová a relativistická fyzika, Mach, Planck, Einstein, Bohr, objevy studium elementárních částic, standardní model elementárních částic a standardní kosmologický model, kosmonautika a pronikání člověka do vesmíru. Fyzika v českých zemích v historickém kontextu.