You are hereCSD

CSD


Předmět: Cvičení ke školní didaktice

Katedra/Zkratka: KEF/CSD

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Didaktický trojúhelník. Osobnost žáka. Osobnost učitele, kompetence, sebereflexe, autorita. Pedagogická komunikace ainterakce ve výuce. Motivace ve výuce. Výukové cíle (taxonomie, vlastnosti). Učivo. Učební úlohy (taxonomie, formulace, posouzení souboru učebních úloh). Organizační formy a metody výuky a jejich výběr. Materiálně didaktické prostředky (učebnice). Didaktické zásady. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků. Učitelova příprava na výuku. Realizace výuky.