You are hereCIS

CIS


Předmět: Komunikace ve vědě

Katedra/Zkratka: KEF/CIS

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Helena Sedláčková', 'Mgr. Helena Sedláčková'

Anotace: Zlepšení komunikace ve vědě na úrovni studentů magisterského studia. Osvojit si zásady pro prezentaci výsledků vědecké práce ústní a písemnou formou.

Přehled látky:
1. týden Předmět komunikace ve vědě. Kariéra ve vědě. Zásady psaní životopisu. Příprava na pohovor. 2. týden Písemná komunikace ve vědě. Příprava žadosti o stáž. Akademická slovní zásoba pro psaní odborného textu. Tvorba slov. Zvláštnosti akademické angličtiny. 3. týden Komunikace s vědeckými společnostmi. Rozpoznávání různých stylů psaní. Efektivní komunikace vědeckých informací. Oponentský posudek odborné práce. 4. týden Zásady dobré komunikace. Akademické psaní, vazba vět, interpunkce. 5. týden Recenze literatury, citování literárních odkazů. Učast na vědecké schůzce (brainstorming). Vhodná argumentace pro a proti nápadu. 6. týden Popis přístupu ke sběru dat: čísla, jednotky měření a běžné symboly. Návrh experimentální sestavy.Předpověd' experimentálních výsledků. 7. týden Plakátové sdělení (poster). Psaní a uspořádání obsahu posteru. Diskuse u posteru. 8.-12. týden Praktické procvičování získaných znalostí. Zásady psaní vědeckých prací (název práce, uspořadání práce v odstavcích, popis vizuálních dat, psaní titulků pro obrázky, příprava a psaní jednotlivých částí práce: abstraktu, úvodu, metody,výsledků, závěrů a diskuze, popis omezení výzkumu a návrhy na jeho pokračování). 13. týden Prezentace příspěvku na konferenci. Průběh prezentace. Navazání kontaktu na konferenci.