You are hereBVEK

BVEK


Předmět: Vědecká komunikace

Katedra/Zkratka: KEF/BVEK

Rok: 2019

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Osvojit si zásady pro prezentaci výsledků vědecké práce ustní i písemnou formou. Dovednosti při psaní odborného textu.

Přehled látky:
Zásady výstavby vědeckého a odborného textu. Struktura vědeckého článku. Abstrakt. Grafická úprava odborných článků. Obrázky. Citování literárních odkazů. Od rukopisu k vytištění publikace. Ústní sdělení - přednáška. Příprava přednášky. Technika projevu. Diskuze po přednášce. Plakátové sdělení (poster). Diskuse u posteru. Zásady psaní diplomových, disertační prací a výzkumných zpráv, laboratorních a měřících protokolů. Oponentské a recenzní posudky. Vědecká periodika, sborníky. Elektronické publikování.