You are hereAP

AP


Předmět: Asistentská praxe

Katedra/Zkratka: KEF/AP

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Během navazujícího magisterského studia student vykonává asistentskou praxi na střední škole. Student pracuje pod vedením zkušeného učitele příslušné školy, který je aprobován pro výuku daného předmětu na tomto typu školy. Během této praxe je navštěvován nepravidelně rovněž učitelem příslušné katedry PřF UP v Olomouci. Student asistuje učiteli při výuce, provádí demonstrace, skupinové práce pro žáky a laboratorní úlohy. Student se na asistentskou praxi připravuje a svoji činnost pravidelně reflektuje. Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli. Studenti mohou tuto praxi realizovat též v Pevnosti poznání, a to ve formě podílení se na realizaci výukových školních programů.