You are hereTSSP

TSSP


Předmět: Použití teorie symetrie ve spektroskopii

Katedra/Zkratka: KBF/TSSP

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.'

Anotace: Cílem je podat důkladnou teorii aplikace teorie symetrie ve spektroskopiích. Matematické základy teorie grup jsou aplikovány na orbitaly a výběrová pravidla. Přednáška obsahuje základy teorie symetrie, teorie grup a reprezentací, grupy symetrie, charakter reprezentace. Je vysvětleny symetrie molekul, komplexů a biologických objektů. Orbitaly jsou zavedeny z hlediska symetrie. Obecná výběrová pravidla ve spektroskopiích podle symetrie. Značení stavů molekul a orbitalů podle ireducibilních reprezentací. Polarizace přechodů. Symetrie normálních vibrací. Teorie krystalového pole. Komplexy přechodových kovů.

Přehled látky:
Použití teorie symetrií ve spektroskopiích 1) Grupy a jejich struktura. Konjugované prvky a jejich třídy. První a druhá věta o izomofrismu. 2) Lineární reprezantace grup. Reducibilní a ireducibilní reprezentace. Direktní součet reprezentací. Funkce vytvořené reprezentací. Konstrukce reprezentací. Báze reprezentace tvořené vektory a vlnovými funkcemi. Značení a vlastnosti ireducibilních reperezentací. 3) Charakter reprezantace. Relace ortogonality. Tabulky charakterů. Analýza reducibilních reprezentací pomocí charakterů. Direktní součet a direktní součin reprezentací. 4) Grupy symetrie. Grupy transformací. Různé typy grup symetrie. Permutačně inverzní grupy. Symetrie molekul, komplexů a biologických objektů. 5) Obecná výběrová pravidla dle symetrie .Povolené a zakázané přechody, degenerace stavů, značení stavů molekul a orbitalů, polarizace přechodů. 6) Atomové a molekulové orbitaly z hlediska symetrie. Hybridní orbitaly. Symetrie elektronových stavů molekul. 7) Symetrie normálních vibrací. Symetrická výběrová pravidla v infračervené a Ramanově spektroskopii. 8) Komplexy přechodových kovů. Teorie krystalového pole. 9) Orbitální symetrie v reakční kinetice. 10) Vztah teorie speciálních funkcí a teorie reprezentací.