You are hereSZZLB

SZZLB


Předmět: Lékařská biofyzika

Katedra/Zkratka: KBF/SZZLB

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
1. Biofyzika buňky a biopotenciály. Struktura a vlastnosti biologických membrán. Iontové složení tělesných tekutin. Klidový membránový potenciál. Akční potenciál, vznik a šíření. 2. Biofyzika dýchání. Dechové objemy a plicní kapacity. Vyšetřovací metody dýchacího ústrojí. Zákony o plynech a jejich význam pro dýchání. Rozpustnost plynů v kapalinách. Adsorpce. 3. Biofyzika krevního oběhu. Srdce jako pumpa. Minutový výdej srdeční. Krevní tlak, průběh, regulace. Měření krevního tlaku. Vlastnosti krve a cév. Viskozita kapalin a proudění krve. Periferní odpor. Mechanická práce a výkon srdce. 4. Biofyzika smyslového vnímání. Obecné principy. Zrakový analyzátor. Barevné a prostorové vidění. Vady zraku a jejich korekce. 5. Vlastní biosignály mechanické, tepelné a elektrické povahy. Akční potenciály srdeční a mozkové. Funkce převodního systému srdečního. Snímání EKG, základní tvar křivky, elektrická osa srdeční. 6. Zprostředkované biosignály s využitím ionizujícího záření a magnetického pole. Přehled zobrazovacích metod v medicíně, základní charakteristika - CT, MRI, PET, ultrazvuk. 7. Sluchový analyzátor. Anatomie sluchového orgánu (vnější, střední a vnitřní ucho). Vnitřní a vnější vláskové buňky. Vzdušné a kostní slyšení. Biofyzika slyšení. Vyšetřování sluchu. Vady sluchu a jejich korekce. Audiometrie. 8. Sluchové pole. Práh sluchu. Intenzita zvuku a hladina intenzity. Akustický tlak. Hladina akustického tlaku. Hladina hlasitosti. Periodické a neperiodické zvuky, jejich časový průběh a spektrum. Základní frekvence a výška tónu. 9. Tvorba lidského hlasu a řeči. Anatomie hlasového a řečového ústrojí. Anatomická struktura hrtanu. Struktura hlasivek. Teorie zdroje a filtru. Základní frekvence hlasu. Frekvenční spektrum hlasu. Formanty. Tvorba samohlásek v dutinách vokálního traktu. Akustické rozlišení samohlásek pomocí formantů. Souhlásky. 10. Metody pro měření a vyšetření hlasu a řeči. Mikrofony, jejich frekvenční a směrové charakteristiky, "proximity" efekt. Základy digitalizace zvuku. Zvuková spektrografie (sonagrafie). Hlasové pole. Elektroglotografie. Laryngoskopické metody: laryngoskopie, strobolaryngoskopie, vysokofrekvenční videolaryngoskopie, videokymografie. 11. Biomechanika člověka. Základní anatomická poloha. Hlavní roviny lidského těla. Hlavní směry na těle (označení směrů na končetinách. označení směrů na trupu). Segmentace lidského těla. Těžiště segmentů. Určení těžiště lidského těla. 12. Typické mechanické vlastnosti biologických materiálů: viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita. Napětí versus deformace materiálu. Elastická a plastická deformace. Modul pružnosti a mez pevnosti. Tečení a napěťová relaxace. 13. Svalový systém člověka. Svalová redundance. Příčně-pruhovaný sval - jeho stavba a princip kontrakce. Motorická jednotka. Twitch a tetanus. Typy svalových vláken (motorických jednotek), 2 základní mechanismy zvyšování svalového napětí. Kombinace prostorové a časové sumace pro zvyšování napětí svalu (Hennemanovo pravidlo), Hillův tříprvkový model svalu. 14. Neuron: 3 typy neuronu a jejich zapojení do reflexního oblouku. Morfologie neuronu. Přenos vzruchu z nervu do svalu. Extrafuzální a intrafuzální svalová vlákna. Zpětnovazebné receptory (svalová vřeténka - jejich stavba, funkce a patelární reflex, Golgiho tělíska).