You are hereSZZBR

SZZBR


Předmět: Biofyzika rostlin

Katedra/Zkratka: KBF/SZZBR

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
1. Struktura a fyziologie rostlinné buňky. Základní charakteristika rostlinné buňky a buněčná teorie, buněčné organely, buněčná stěna, cytoskelet, buněčný cyklus a jeho regulace, diferenciace rostlinné buňky. 2. Membrány rostlinné buňky a membránový transport. Cytoplazmatická membrána, difúze a osmóza, pasivní a aktivní transport, symportové a atiportové pumpy, přenos buněčných komponent, mezibuněčný transport. 3. Vodní provoz rostlin. Struktura a vlastnosti vody, transport vody přes membránu, vodní potenciál, voda v půdě, absorpce vody kořeny, transportní dráhy v rostlině, transpirace, průduchy. 4. Minerální výživa. Interakce kořenového systému s půdním roztokem, minerální prvky, esenciální prvky, biogenní prvky, hnojení, koloběh dusíku, heterotrofní výživa. 5. Asimilace CO2 a transport asimilátů. Calvinův cyklus, C3, C4 a CAM rostliny, fotorespirace, transport asimilátů floémem, transportní mechanismy, vztahy mezi zdrojem a "sinkem", alokace asimilátů. 6. Růst a vývoj rostlin, růstové regulátory. Charakterizace růstu a vývoje, růstové regulátory - rozdělení, obecný mechanismus, receptory, druhotné přenašeče, způsob přenosu signálů. 7. Pohyby rostlin a biorytmy. Rozdělení pohybů rostlin a jejich charakterizace, vitální pohyby, tropismy, nastie, samovolné pohyby, cirkadiální rytmy, cirkadiální rytmy a světlo, seřízení rytmů v přirozených podmínkách. 8. Úvod do fotosyntézy. Základní charakteristika a energetická bilance, základní koncept, obecná rovnice, světelná a temnotní fáze, fotosyntetizující organismy evoluce, fotosynteticky aktivní záření. 9. Světlosběrné pigmenty. Bakteriochlorofyly a chlorofyly, absorpční spektra - interpretace pásů, chlorofyly v reakčním centru, přídavné pigmenty a jejich funkce (chlorofyl b, fykobiliny, karotenoidy). 10. Přenos excitační energie. Mechanismy přenosu energie, koherentní a nekoherentní přenos energie, zobecněná mistrovská rovnice, rezonanční mechanismus - Försterova teorie, rozdělení přenosu dle intenzity interakce, jiné mechanismy přenosu energie, homogenní a heterogenní přenos energie. 11. Stavba fotosyntetického aparátu. Typy listů (C3 a C4 rostliny), chloroplasty, thylakoidní membrány (TM), grana, struktura a složení (tm), pigment-proteinové komplexy (PPC), nativní elektroforéza PPC, světlosběrné komplexy LHC, struktura a organizace LHC v TM. 12. Přenos elektronů a protonů. Halobaktérie, bakteriorhodopsin, reakční centrum - obecný princip činnosti, bakteriální reakční centrum, fotosystém II, fotosystém I, lineární a cyklický transport elektronů. 13. Regulační mechanismy na úrovni thylakoidních membrán. Emersonův efekt, přechod stav 1 - stav 2, xantofylový cyklus. 14. Fluorescence chlorofylu. Parametry a vlastnosti fluorescence, fluorescence chlorofylu "in vivo" - kvantový výtěžek, interpretace emisních pásů, kinetika fluorescence chlorofylu a, fluorescenční indukční jev, kvantový výtěžek fotochemie fotosystému II, zhášení fluorescence, heterogenita fotosystémů I a II. Fosforescence, zpožděná fluorescence a termoluminiscence chlorofylu.