You are hereSZZBI

SZZBI


Předmět: Molekulární biologie

Katedra/Zkratka: KBF/SZZBI

Rok: 2018

Garant:

Anotace:

Přehled látky:
1. Základy genetiky. Uložení genetické informace, centrální dogma molekulární biologie, chromozómy, mitóza, meióza, gen, alela, genotyp a fenotyp, struktura DNA, superhelikální struktura v prokaryotech a eukaryotech. 2. Replikace DNA. Princip replikace, uvolnění vláken, vytvoření primeru, výstavba vláken, vedoucí vlákno, opožďující se vlákno, odštěpení a náhrada primeru, spojení Okazakiho fragmentů, rychlost replikace u prokaryotních a eukaryotních organizmů, telomery, opravy chyb při replikaci. 3. Transkripce. Princip transkripce, iniciace, promotor, -faktor, elongace, terminace, -faktor, regulace transkripce u prokaryot, aktivátory, represory, operony, regulace transkripce u eukaryot, introny, exony, splicing. 4. Translace. Kodony, vliv mutace, inzerce, delece, transferová RNA, její struktura, ribosomy, fáze translace, nabití tRNA, iniciace, elongace, terminace, posttranslační modifikace, transport proteinů do organel, rozpoznávací sekvence. 5. Reverzní transkripce. Princip reverzní transkripce, reverzní transkriptáza, technika RT-PCR, poly-A konec, syntéza komplementární DNA, význam reverzní transkripce pro vyhledávání genů a při diagnostice RNA virů. Oprava poškození DNA. 6. Sekvenace DNA. Metody sekvenování DNA, metoda chemického štěpení, označení vláken, sestavení sekvence po chemickém štěpení, metoda terminace řetězce DNA, detekce analyzované sekvence, sekvenace dlouhých úseků DNA. 7. Genové manipulace. Fragmentace DNA, restrikční endonukleázy, analýza DNA, elektroforéza, southern-blotting, denaturace DNA, hybridizace DNA se sondou, využití hybridizačních technik. 8. Technika PCR. Princip techniky polymerázové řetězové reakce, denaturace, nasednutí primerů (annealing), elongace, reagencie pro PCR, praktické možnosti využití techniky PCR, možnosti vnesení mutace do genu. 9. Klonování DNA. Klonovací vektory, vkládání genetické informace do hostitelských organismů, plasmidy, bakteriofágy, kosmidy, selekce hostitelských organismů, DNA knihovny, DNA čipy. 10. Využití mikroorganismů v molekulární biologii. Mikroorganismy využívané v molekulární biologii, zmnožení DNA, heterologní exprese proteinů rozpustných a membránových, tvorba a využití fúzních proteinů.